چند نکته پیرامون آزادی انتخاب پوشش

۱- زنان نه فقط در عصر جمهوری اسلامی موضوع محوری سیاست و مبارزه قدرت بوده اند، در عهد پهلوی پسر و پدر هم در مرکز سیاست های حکومت و موضوعی برای مبارزه قدرت با طیف متدین و مذهبی و روحانیون جامعه بوده اند.

۲- سیاست کشف حجاب عصر رضاشاه و غربی کردن ظاهر زنان در عصر محمدرضاپهلوی، یکی از دلایل قانونی کردن سیاست حجاب اجباری بعنوان شاکله ای از سیاست های ضدغربی جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب شد.

۳- حجاب اجباری از همان ابتدا با مخالفت طیف گسترده ای از زنان مواجه شد. راهپیمایی زنان در تهران در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، اولین واکنش گسترده زنان مخالف این قانون بود. در این راهپیمایی نه فقط زنان بی حجاب که جمعی از زنان باحجاب نیز شرکت داشتند.

۴- طی چهار دهه گذشته به رغم سیاست رسمی حکومت برای حجاب اجباری، مقاومت زنان برای مقابله با آن به شکل های مختلف ادامه داشته است. شکل های مختلف پوشش زنان از نمودهای شیوه اعتراضی زنان در این سالها بوده است.

۵- مخالفان حجاب اجباری شامل طیف گسترده ای از زنان و مردان طی این سال ها بوده اند و محدود به یک طیف خاص نمی شوند. بسیاری از طیف متدینین و با حجاب نیز طرفداری آزادی انتخاب پوشش زنان بوده و هستند و این خواسته را از طرق مختلف اعلام کرده اند.

۶- تلقی حکومت در این سالها این بود که حجاب اجباری موجب افزایش حیا و عفت عمومی می شود.طیفی از مسوولین با تبدیل موضوع حجاب به موضوعی امنیتی، دامنه مخالفان حکومت را روز بروز گسترش داده. در حالی که خواسته زنان و دختران خواسته ای بحق برای انتخاب سبک زندگی خود است.

۷- بعنوان کسی که نوع پوشش و سبک زندگی خود را آزادانه انتخاب کرده ام، برا این باورم که حکومت با رواداری باید حق انتخاب نوع پوشش را به خود زنان و دختران واگذار کند. چهار دهه اجبار نشان داد که سیاست حکومت در این رابطه سیاستی شکست خورده بوده است.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)