زوال قدرت نرم آمریکا


سالها تئوریسین هایی مثل جوزف نای درصدد تببین ابعاد مختلف قدرت امریکا بودند. با اقدامات ترامپ در هفته نخست ریاست جمهوری، قدرت نرم این کشور خدشه جدی دید.
قدرت نرم بر اساس نظر جوزف نای در هر کشور از سه منبع نشأت می گیرد: فرهنگ (بخش هایی که برای دیگران جذاب است)، ارزش های سیاسی (زمانی که در داخل و خارج مطابق انتظار آن ها باشد) و سیاست خارجی آن زمانی که مشروع و اخلاقی تلقی می شود.
ترامپ با تصمیمات خود عملا همه ارزش هایی که امریکا دهه هاست به خود می بالد و اقدامات دیگر کشورها را زیر سوال می برد، در یک هفته بر باد داد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)