تمرین مدارا و بردباری

حاضران در تشییع دیروز در وداع با هاشمی_رفسنجانی نمادی از جمعیت متکثر و متنوع ایران بود. همانکه هاشمی همواره دغدغه آنها را بعنوان یک کل لایتجزا داشت. از ادیان و مذاهب مختلف، از قومیت های متفاوت، زن و مرد، پیر و جوان. شعارهای متنوع جمعیت بیکران دیروز نشانه این تفاوت های قابل جمع بود. همه آمدند و با مسالمت و محترمانه شعار خود را در بدرقه هاشمی دادند. چه طرفداران رهبری، چه منتقدان، چه حامیان جنبش سبز ، چه طرفداران اصلاحات و اعتدال و چه مردمی که کاری به سیاست نداشتند و ندارند....

مراسم دیروز نشان داد که می شود همه در کنار هم با حفظ حرمت یکدیگر و صاحبین اصلی خانه که مردم ایرانند، به جای چنگ انداختن به صورت هم، تمرین مدارا و بردباری کرد.

کابینه های هاشمی و مشی و منش هاشمی نمادی از این تنوع بود. هاشمی را نباید مصادره به جمعی خاص کرد. همچنان که جمعیت حاضر دیروز هم مصادره پذیر نیست. شعارهای متنوع جمع خود گویا بود.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)