تغییر جنتی: مصلحت یا ضرورت؟

آنها که تصور می کنند اوضاع فرهنگی کشور بسته به رفتن یا ماندن یک وزیر است، اشتباه می کنند. این امر، از یک سو بسته به فشارهایی است که یک جریان خاص بر نهادهای فرهنگی کشور می آورند و از سوی دیگر به میزان مقاومتی است که در مقابل این فشارها می شود. بشخصه معتقدم که در این ماههای مانده به انتخابات ریاست جمهوری، تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدترین اقدامی است که دولت روحانی می تواند انجام دهد.
اگر بخواهم واقع گرایانه اقدامات دولت روحانی و فضای فرهنگی کشور را رصد کنم، تصور نمی کنم که در قیاس با کارنامه وزیران دیگر،علی جنتی امتیاز کمتری بگیرد. و باز هم گمان نمی کنم هر فرد دیگری که جایگزین آقای جنتی شود، بتواند اقدام خارق العاده ای در فضای موجود کشور انجام دهد، چه برای خوشایند مخالفین برگزاری کنسرت ها و محدودیت های فزاینده فرهنگی و چه برای خوشایند مجموعه طرفداران دولت روحانی.
تجربه دهه های گذشته این وزارتخانه کاملا گویاست.
***
telegram.me/maktuob

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)