کف های روی آب

جماعتي، مي خواهند فرصت هاي ولو أندك كه زنان و دختران إيراني براي كسب حقوق خود در سالیان سال، برای ديده و شنيده شدن در عرصه هاي مختلف، و براي ارتقاي وضعيت زن ايراني با تلاش مداوم و مستمر خود بدست آورده اند، تحت عناوين مختلف به نام خود، مصادره كنند يا به مسایلی خاص تقليل دهند. اقداماتی که نه فقط عرصه را برای زنانی که سالهای دراز از عمر و اعتبار و آبروی خود مایه گذاشته اند، تنگ تر و تنگ تر می کند، بلکه کوچکترین اقدام و فعالیت آنان را تبدیل به موضوعی امنیتی می کند.

بدون شك تجربه نشان داده كه چنين اقداماتي مثل كف هاي روي آب ماندني نيست.
هرچند انرژی زیادی را از جامعه زنان صرف می کند و هزینه زیادی را به آنان تحمیل می کند که بهای اقدامات و اظهارات این جماعت را بپردازند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)