مدالی برای عبور از موانع پیش رو

ارزش مدال برنز ‫‏کیمیاعلیزاده‬، دختر جوان ایرانی در المپیک ریو و افتخاری که آفرید، معادل همه مدال هایی است که در طی دهه های قبل مردان ایرانی برای ایران کسب کرده اند. دختری که به رغم همه موانع موجود برای زنان در طول این سال ها به این مقام رسید.

باشد که دست اندرکاران کشور قدری به خود آیند و به جای مانع تراشی برای دختران و زنان در عرصه های مختلف، تسهیل کننده شرایط برای پیشرفت آنها باشند.

این پیروزی گوارای کیمیا، مربی توانای او ‫مهروکمرانی‬ و مردم نجیب ایران باد

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)