یک رفراندوم و نتایج غیرقابل پیش بینی

اولین نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با رای مردم، به رغم نظر احزاب اصلی برای ماندن، سوای افت ارزش پوند، منجر به اعلام استعفای کامرون شد.
نتیجه، این رفراندوم می تواند منجر به تجزیه بریتانیا از یک سو و درخواست سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای رفراندوم و نتیجه مشابه برای خروج از اتحادیه اروپا از سوی دیگر هم بشود. آیا این رای دومینوی خروج را آغاز می کند؟ به نظرم اتحادیه اروپا با آینده دشواری مواجه است. این رای شاید آغازی بر پایان اتحادیه اروپا باشد.
باید منتظر ماند...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)