شهردار لندن

انتخاب ‫‏صدیق‬ خان بعنوان شهردار ‫‏لندن‬، نشان رشدیافتگی جامعه است.
هرزمان توانستیم از محدودیتهای قومی، دینی و جنسیتی عبورکنیم، گام اول را برداشتیم.
سیستمی که بتواند مجال رشد و ترقی به مهاجرزاده ای ‫‏مسلمان‬ با تبار ‫پاکستانی‬ از یک خانواده ‫‏کارگری‬ بدهد، می تواند الگو باشد. و جامعه ای که شهروندانش را تحت عناوین مختلف از حقوق بدیهی خود محروم می کند، باید فکری به حال خود کند.
telegram.me/maktuob

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)