یکی دو سوال از رییس جمهور

رییس جمهور امروز فرموده اند: "خانم ها باید خودشان پیش قدم شوند و تنها به ارائه مقاله و نقدها و مشکلات بسنده نکنند، چرا که زن ها باید در عرصه های مختلف حضور یابند، سخن بگویند و نقش خود را به رخ جامعه بکشند، تا وقتی زنان در کاری حضور پیدا نکرده و نقششان روشن نشود، مردها تاثیر گذاری زنان را باور نمی کنند."

خوب باید از ایشان سوال کرد به جز انتخاب معاونت زنان، که حداقل اقدام ممکن از سوی ایشان بوده است، چه اقدام مثبتی از سمت ایشان در راستای بهبود حقوق زنان برداشته شده است؟ کدام تحول متفاوتی نسبت به روسای جمهور ماقبل صورت گرفته است؟ و دهها سوال دیگر که بماند برای بعد...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)