کتاب زن


کتاب زن که پیش از این سه بار توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده بود، جدیدا توسط امیدایرانیان به قیمت ۹۵۰۰ تومان منتشر شده است. می توانید کتاب زن را از طریق توزیع نشر ققنوس (٦٦٩٦٩١٤٤) خریداری کنید.


در بخشی از مقدمه کتاب آمده است:

در این مجموعه برآنم که تقابل دو دیدگاه را نشان دهم: دیدگاهی که به زن، به عنوان یک انسان برابر با مرد می نگرد در مقابل دیدگاهی که زن را به دلیل زن بودن، جنس دوم می شمرد. دیدگاهی که زن را حاکم بر سرنوشت خود می داند، در مقابل دیدگاهی که زن را اسیر جسم، جنس و جنسیت خود می داند. درحالیکه دیدگاه نخست بر این باور است که زن، ضمن زن بودن، مادر بودن و مولد بودن می تواند مراحل تکامل را طی کند، دیدگاه دوم معتقد است محدودیت های فیزیکی زن، زایندگی و مادری او با انجام فعالیت های سیاسی اجتماعی تباین دارد...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)