مکتوب ما یازده ساله شد

از زمانی که تصمیم گرفتیم سایتی برای خودمان راه اندازی کنیم، نزدیک به یازده سال می گذرد.

در این یازده سال دوستان زیادی مشوق و همراه ما از همان ابتدای راه بودند. آن دوستی ها همچنان ادامه دارد. چه در مکتوب و چه در فضاهای مجازی دیگر و حتی در دنیای واقعی... مکتوب به وجودشان مفتخر است.
دوستانی در میانه راه به ما پیوستند و عزیزانی هم بتدریج جدیدتر.
نشاط مکتوب مدیون همه خوانندگان و نقد و نظرهای آنان است.

مکتوب میدانی بوده برای گفتن و شنیدن. هرچند ایده های زیادی داشتیم که در همان حد ایده ماند، ولی نفس وجود و استمرار مکتوب ارزش مند است.
و آرشیو آن که بخشی از زندگی ماست، نشانه ای است از اینکه به رغم همه فشارها و سم پاشی ها، صداها و نوشته ها می مانند و همه تبلیغات را خنثی می کنند، و مخاطب خود را پیدا می کنند...

هرچند سالیانی است که مکتوب فیلتر است، با وجود این خود پیداست که آنها که باید ببینند و بخوانند، می بینند و می خوانند... و اصولا فیلتر بودن آن نشانه ای از موثر بودن آن در فضای یک صدایی بوده است .

مکتوب از داشتن خوانندگانی چون شما به خود می بالد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)