انتشار کتاب جدید مادرم

بالاخره بعد از شش سال پی گیری مدام برای کسب مجوز، کتاب 'کارنامه محمود: برگهایی از تاریخ شهر فسا ' که شرح زندگی پدربزرگم مرحوم محمود تدین توسط مادر ارزشمندم، خانم پرویندخت تدین است، منتشر شد. شش سالی که از دور شاهد تلاش های پی گیر مادرم برای گرفتن مجوز کتاب بودم و بالاخره این تلاش با سخت کوشی و پی گیری مستمر به ثمر نشست.

تصویری که از پدربزرگ مادریم از سالهای کودکی و نوجوانی ام برجای مانده تصویر مردی قوی، مقاوم و خستگی ناپذیر است. مردی که حتی بیماری ای که در دهه آخر عمرمنجر به قطع بخش هایی از دو دست و پای او شد نیز از فعالیت و تلاش های بی وقفه اش برای مردم و شهر فسا نکاست. و از سرزندگی، شوخ طبعی و نشاط او چیزی کم نکرد.

کتاب از جهات مختلفی ارزشمند است. نه فقط به دلیل آنکه شامل مدارک فراوان از فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پدربزرگم است، بلکه کتابی است مستند در مورد شهر فسا و تحولات این شهر. همچنین هر جا لازم بوده، تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوران مورد نظر و ارتباط آن با موضوع کتاب به خوبی مورد مداقه و بررسی واقع شده است.

پدربزرگم مرحوم محمود تدین سوای فعالیت اقتصادی در بازار، حداقل سه دوره به عضویت انجمن (بلدیه) شهرداری انتخاب شد. فردی مستقل، سخنوری توانا، ادیب، با حافظه ای قوی، صریح اللهجه، شجاع و زبان گویای مردم شهر فسا بود. چندین بار تبعید شد. چندین بار قصد جانش کردند که هر بار جان سالم به در برد. کسانی که از نزدیک او را می شناختند معتقد بودند از زمانه خود بسیار جلوتر بود....

قدردان تلاش بی وقفه مادرم هستم که هر چه بگویم کم گفته ام. مادرم، فرزند ارشد محمود تدین و احترام السادات مهیمنی( که جا دارد در یادداشت هایی جداگانه از عظمت و شخصیت بی مثال مادربزرگم و نقش وی بنویسم. هرچند مادرم در کتاب کارنامه محمود به کرات به نقش مادربزرگم چه در حمایت از فعالیت های مختلف پدربزرگ و چه به صورت مستقل اشاره کرده است) حق فرزندی ارشد را به احسن وجه به جای آورده است.

به داشتن چنین مادری که همیشه برایم الگوی تلاش و همت و سخت کوشی و اتمام کارهای دشوار و غیرممکن است و داشتن چنین خانواده ای افتخار می کنم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)