جنگ و دنیایی که می آفریند

آثار و پیامدهای بی پایان جنگ ها را شهروندان عادی بر دوش نحیف خود تحمل می کنند. جنگ سالاران را چه غم از میلیونها آواره و کشته و مصدوم و معلول و بی سرپرست. کودکانی که اگر شانسی برای زندگی پیدا کنند تا پایان عمر از صدمات جسمی و روانی جنگ رنج خواهند برد. پدران و مادرانی که غم از دست دادن عزیزان خود را تا همیشه در دل خواهند داشت.

به تصاویر خیره می شوم و نمی دانم در دل پر درد آنها که گوشه ای از وطن شان را در چمدانی گذاشتند و به امید زندگی بهتر برای کودکانشان راهی این مسیر پررنج شدند و حالا نه کودکی، نه چمدانی، نه وطنی، نه امید به آینده ای....دارند، چه می گذرد.

برای انسانیت سالیان سال است که باید تعریفی دوباره کرد....اگر بتوان

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)