سه نوع روزه داری

غزالی در کیمیای سعادت آورده است روزه داران سه گونه اند:

دسته ای تنها دهانشان از خوردن و آشامیدن بسته اند. این روزه عوام است.

گروه دوم چشم و زبان و گوش و همه حواس شان روزه دار است. آنها خواص اند.

و گروه سوم از هرچه غیر خداست، روزه دارند. آنان خاص الخاصند.

اگر نمی توانیم خاص الخاص باشیم، گامی به سوی روزه خواص برداریم تا خورنده لقمه های راز شویم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)