خداحافظ عمه آذر

از درگذشت عمویم سه ماه نگذشته، که خبر درگذشت عمه ام را دادند. عمه ای دوست داشتنی و مهربان.

از خانه پدری تا خانه عمه آذر فقط یک کوچه فاصله بود. خانه ای کوچک و یک دنیا صفا که بخشی قابل توجه از دنیای شاد و رنگارنگ کودکی و نوجوانی ام در آن شکل گرفت و عمه آذر در شکل گیری آن نقش داشت.

روحت شاد و یادت گرامی

از همین طریق به فرزندان آن عزیز و خاندان کدیور و حاجیوندی بخصوص پدرم از راه دور تسلیت می گویم و برای آن مرحومه آرزوی مغفرت دارم.

جمیله کدیور | لینک ثابت