عالم باعمل

کتر آیینه وند از معدود خوبان روزگار ما و از عالمان با عمل بود. نمی دانم چرا این معدودها زود رخت سفر برمی بندند و سبک بار می روند؟

خدایش رحمت کند که در علم و ادب و اخلاق سرامد بود. خوش نیت بود، خیرخواه و خیراندیش. بعضی ها را از صفای چهره می توان شناخت، مثل دکتر آیینه وند که چهره اش آیینه وجودش بود. صورت ی که سیرت انسان را آنگونه که هست منعکس می کند: باصفا و منور.

دکتر آیینه وند مصداق بارز عاش سعیدا و مات سعیدا بود.

خداوند ایشان را غریق رحمت و مغفرت خود کند و به خانواده ایشان صبر دهد.

جمیله کدیور | لینک ثابت