فارنهایت ۴۵۱ و این روزهای ما

یکی از نخستین فیلم های سیاسی که در دوران نوجوانی دیدم فارنهایت ۴۵۱ است. فیلم در رابطه با جهانی است که کتاب خواندن یا کتاب داشتن جرم محسوب می شد...
روزی که اعلام شد نام بردن از سیدمحمد خاتمی در رسانه ها ممنوع است، ناگهان به دنیای این فیلم پرتاب شدم.
وقتی مصاحبه چهره های حکومتی، اخبار رسانه های مختلف اعم از روزنامه یا خبرگزاریها را می بینم که نام خاتمی را با اوصاف و ضمایر مختلف به کار می برند، به حال خودمان تاسف می خورم. واژگانی همچون او، این شخص، رییس دولت اصلاحات....گویی با گفتن اینها و نگفتن خاتمی، نام و یاد خاتمی از یادها و دلها می رود.
فارنهایت ۴۵۱ را ببینید. فیلمی است که این روزها نه فقط به خاطر کتاب سوزیهای داعش که به خاطر محدودیت های ایران خودمان که تحربه نشان داده هیچ سودی ندارد، به دیدنش می ارزد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)