توقیف ‫‏مردم امروز

بعنوان کسی که سالها روزنامه نگاربوده، از توقیف ‫‏مردم امروز‬، مثل هر روزنامه دیگری بسیار متاسفم.
با این حال به نظرم این روزنامه می توانست و می بایست بیش از این نوزده شماره عمر کند. ولی متاسفانه به دلیل یا دلایلی که بر من روشن نیست، نمی دانم چرا دوستان ‫روزنامه‬ نگاری که سالها سابقه فعالیت در نشریات مختلف داشتند و بارها مزه تعطیلی را به دلایل واهی چشیده بودند، چطور متوجه حساسیت های وضعیت فعلی (اعم از سیاسی، و فرهنگی) نبودند و به این راحتی بهانه به دست دادند.

من نمی دانم چنان تتیری برای یک روزنامه سیاسی چه تفسیری در بین همکاران روزنامه نگار می توانست داشته باشد؟ آیا این به منزله گل به دروازه خودی نبود؟

آیا آنها نمی توانستند محکومیت خشونت و افراط از یک سو و همدلی خود را با کشته شده ها از سوی دیگر، را به نحو مدبرانه تری ترسیم کنند؟

من معتقدم این بار اشتباه از جانب همکاران مان بود، ولو مورد انتقاد دوستان قرار بگیرم.

خوبست گاهی اشتباهات خود را هم بپذیریم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)