عید غدیر

کاش می شد عیدغدیر و همه عیدهای دیگر را در دنیایی بدون جنگ و خونریزی و خشونت بخصوص تحت لوای دین و مذهب به هم تبریک گفت.
عیدتان مبارک و به امید روزهای به از این و آرزوی آزادی همه عزیزان محصور و دربند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)