استیضاح فرجی دانا

گذشته از بخش های خوب صحبت های فرجی دانا در جلسه استیضاح، به نظرم قسمت هایی از صحبت های وی قابل نقد است.

از جمله طرح تصمیم گیری در مورد همکاران با نظر رییس مجلس و بکار بردن تعبیر جریان فتنه که از زبان ایشان زیبنده و با موقعیت ایشان متناسب نبود.

به هر حال از رای مجلس متاسفم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)