اتفاقات عراق را به دعوای سنی-شیعه تقلیل ندهیم

اتفاقات سه روز گذشته عراق از جهات مختلف مشکوک و بوی توطئه می دهد.
سوالات مختلفی در مورد حوادث عراق مطرح است که پرداختن به آن مجال خاص می طلبد.
در این که جنگ روانی و بزرگ نمایی عملیات انجام شده و ایجاد جو رعب و هراس در بین مردم و نیروهای مردمی یکی از پایه های اساسی پیشرفت داعش است، تردیدی نیست. ولی در این هم تردید نیست که بخش هایی از ارتش عراق و نیروهای بعثی در پیشروی داعش دخیل بوده است. مگر می شود چنین پیشرفتی بدون برنامه ریزی همه جانبه و حمایت خارجی کشورهای مرتجع منطقه و نیروهای بعثی از مدتها قبل باشد؟
مهم آنست که اتفاقات عراق را به دعوای سنی-شیعه تقلیل ندهیم که این ساده انگارانه ترین شکل تحلیل یک حادثه تلخ است که کل منطقه را تهدید می کند. اتفاقی که خطر آن در سوریه جدی گرفته نشد و امروز به عراق رسیده است.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)