یکی از سیاسی ترین موضوعات

اول: پیش از این در نوشته ها، مقالات ، مصاحبه ها و سخنرانی هایم بارها گفته ام و بر این نکته باز هم تاکید دارم که حجاب (اعم از موافقت یا مخالفت با آن) چه پیش و چه پس از انقلاب از جمله سیاسی ترین موضوعات کشور بوده است.
دوم: می شود با موضوعی مخالف بود و یا نقد داشت و این نقد را محترمانه بیان داشت. روی سخنم هم با موافقین و هم مخالفین پوشش است که متاسفانه نوعا هردو در بسیاری موارد دچار خودبزرگ بینی کاذب اند و بعضا به بیراهه هم می زنند. خود را بزرگ انگاشته و مخالف و منتقد خود را کوچک و با وارونه نمایی سعی در توجیه جریان خود دارند.
سوم: متاسفانه وقتی می بینم به جای نقد طرف مقابل نسبت های نادرست و ناروا به طیف مقابل داده می شود نسبت به آینده دمکراسی و رواداری در کشورم بیش از پیش افسوس می خورم.
چهارم: از دیدن برنامه سیمای جمهوری اسلامی و نسبت های ناروایی که داد، درباره موضوعی که می توانست باب بحث های عمیق علمی داشته باشد، افسوس خوردم. البته به همان میزان از برنامه های مشابه تلویزیون های دنیای آزاد که پیش از این پحش شد و مدعی حرفه ای بودن هم هستند! گویی همه چیزمان به هم می آید!

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)