۱۹۸۴

بعضی کتابها ارزش چندین و چندبار خوانده شدن دارند. یکی از کتابهایی را که بارها خوانده ام و احساس می کنم برای هر زمان و هر مکانی می تواند موضوعیت داشته باشد، کتاب ۱۹۸۴ جرج اورول است.
این امر محدود به کتابها نمی شود، بعضی فیلم ها را هم می توان بارها و بارها دید. موسیقی هایی هستند که می شود بارها شنید و باز هم تازه باشند. و آدمهایی که از نشست و برخاست با آنها خسته نشد. برعکس همه اینها هم هست. کتابها ، فیلم ها، موسیقی ها و آدم هایی که حتی برای یک بار هم ارزش خواندن، دیدن، شنیدن و هم صحبتی ندارند. شما چه فکر می کنید؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (2)