نه سالگی مکتوب

امروز مکتوب ما نه ساله شد.
با تمام افت و خیزها، سعی کردیم به همان که در صفحه نخست مکتوب نوشتیم دلبسته بمانیم.


" بنای آن داریم که چنان بنویسیم که شایسته‌ی "مکتوب" باشد،‌ که مکتوب است: ‌"‌انسان آزاد و عاشق و بنده خداوند است"؛ که"

از ازل تا به ابد فرصت درویشان است


نوشتیم که بگوییم ما هستیم، ولو سالها جایی برای نوشته های مان جز مکتوب نباشد.
هرچند رویاهای زیادی در بدو راه اندازی داشتیم و محقق نشد، ولی ازینکه مکتوب هست و شما هستید، خوشحالم.
چرا که مکتوب بدون شما صفایی ندارد.
هر چند مدتیست در دیگر شبکه های احتماعی هم فعال شده ام، ولی مکتوب را خانه اصلی خودم می دانم.
به صفای وجود شما همواره وجودش برایم مبارکست
از همه شما که مکتوب را مکتوب کردید، سپاسگزارم

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)