مادرم


فردا تولد مادرم است. مادری که در همه زندگی برایم الگو و نمونه بوده است و همیشه در مقابلش سرتکریم داشته و دارم. مشوق، راهنما، همراه و کسی که همیشه می دانم که می توانم روی او حساب کنم. مادری که گذشت زمان نه فقط از توان و انرژی او نکاسته، که روز به روز اراده اش تقویت شده است. این روزها سرگزم ویراستاری کتاب جدیدش پیرامون زندگی پدرش با عنوان کارنامه محمود است. کتابی که در دوران احمدی نژاد به خاطر مواردی که در موقعیتی دیگر می نویسم، با بی مهری ارشاد مواجه شد و مادرم تصمیم به عدم انتشار آن گرفت و این روزها با نسیم جدیدی که وزیده است، به بازخوانی و تدوین دوباره کتاب برآمده است. مادر از این راه دور دستان پرمهرت را می بوسم و بهترین درودها نثارت می کنم. سایه ات همواره بر سر ما مستدام...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)