غدیری که تلخ شد

در روزی که انتظار رفع حصر موسوی و کروبی می رفت، اتفاقی افتاد که کام همه را تلخ کرد.
توهین و ضرب و شتم دختران موسوی، صرفا یک خبر نبود. یک فاجعه بود. این اتفاق نه فقط در مورد فرزندان موسوی، که در رابطه با هر فرد دربند دیگری هم رخ می داد، یک خسارت و تنزل اخلاقی بود.
جا دارد تا دیر نشده دولتمردان، بخصوص وزیر اطلاعات از یک طرف و معاون رییس جمهور در امور زنان از طرف دیگراین هتک حرمت را محکوم کنند.
هر چند انتظار برخورد با فرد خاطی از قوه قضاییه دور از انتظار است، ولی این بدیهی ترین خواسته ایست که می شود از مدعی العموم داشت.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)