حس خوب


چه حس خوبیست اعتماد مطلق به او و بی نیازی و استغنا به غیر او
بی آزاری به دیگران
و
خیر رساندن به هرکه از دستت می رسد.
خوشا به حال آنها که اینگونه اند...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (3)