سه مادر، سه نوجوان و سه رویکرد

درجمعی بودم که مادرانی تجربیات خود را در مواجهه با دنیای جدید فرزندان نوجوانشان به بحث گذاشته بودند.بحث پیرامون گرایش بچه ها به موسیقی های جدیدی بود که در دنیای مادران جایی نداشت و بیان اینکه هر کدام با این دنیا چگونه مواجه شده اند.مادران متعلق به نسل های مختلفی بودند و بالطبع فرزندانشان نیز امروز در سنین مختلفی هستند. مهم درک وضعیت مادر در مجیطی متاثر از فضاهای مختلف سیاسی اجتماعی (اعم از انقلاب، جنگ و دوران جدید )است و اینکه ببینیم مادران چگونه خود را با این فضاها تطبیق داده یا نداده اند. به نظرم بحث قابل تاملی بود که جای گسترش در حوزه های دیگر هم دارد:
مادر اول از تجربیات خود در مواجهه با فرزند نوجوانش می گفت. از شور انقلابی خودش و انواع توصیه ها به فرزندش به طرق مختلف برای گوش نکردن به موسیقی های غیر مجاز. و نهایتا فرزندی که برای گوش کردن موسیقی های غیرمجاز سر در زیر پتو شبانگاهان خودش را بروز می کند تا در مدرسه در مقابل دوستان کم نیاورد.
مادر دوم از ناتوانی خودش در مواجهه و اقناع فرزند نوجوانش می گفت. که پس از روزها جدل و توصیه و نصیحت، نهایتا خود را متقاعد کرد که بهترین راه، سکوت و پذیرش وضع و تفاوت های موجود است. وقت و بی وقت صدای نوارهای موسیقی که از اتاق فرزند نوجوانش بلند می شود او را به یاد دنیای خود می اندازد و تفاوت نسل ها.
مادر سوم با همان روحیات مادر اول و دوم، ولی با قبول تفاوت های نسل مادر و فرزند نوجوان، خود را مشتاق به دنیای نوجوان خود نشان می دهد. با او موسیقی های جدید گوش می کند، هر چند از آن ها سردر نمی آورد و این همه شور فرزندش را متوجه نمی شود، ولی سعی می کند خود را علاقه مند نشان دهد و اگر لازم شد حتی با فرزند نوجوان همخوانی هم می کند.
نشانه هایی از این سه مادر، سه نوجوان،سه نسل و سه رویکرد را می توانیم در جای جای زندگی سیاسی اجتماعی امروز پیدا کنیم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)