ملاحظاتی در مورد کابینه روحانی


مدت زمان زیادی تا تحلیف، تنفیذ و معرفی کابینه حسن روحانی، رییس جمهور منتخب باقی نمانده است. از نخستین روزهای انتخاب روحانی، یکی از دغدغه های چهره ها، گروه ها و جریان ها ی سیاسی و رسانه ها گمانه زنی در مورد کابینه احتمالی روحانی بوده است. تلاشی که هر چه به زمان برگزاری مراسم تحلیف و معرفی همراهان رییس جمهور جدید نزدیک تر می شویم، پر رنگ تر می شود. اگرچه گمانه زنی ها در هفته های اخیر در سطحی بود که روحانی و ستادش ناگزیر از موضعگیری و صدور اطلاعیه شدند و گمانه زنان را از گمانه زنی منع کردند، ولی این اظهارات مانع از اظهارنظرهای جدید و تلاش زایدالوصف برخی افراد ، جریانهای سیاسی و رسانه ها نشده است. برعکس، این تلاش ها در دو هفته باقی مانده، شدت مضاعف گرفته است. اگر از اظهارات و نوشته های تخریبی بعضی گروه ها و رسانه های خاص بگذریم، می شود موضع گیری های یادشده هفته ها و روزهای اخیرپیرامون کابینه را در چند گروه زیر تقسیم بندی کرد:
گروه اول: اقشار، گروه ها و افرادی هستند که بدون هرگونه چشمداشتی در رابطه با کسب قدرت، صرفا به بیان مطالبات و خواسته های گروهی می پردازند که به آن قشر و گروه تعلق خاطر دارند و این طیف را نمایندگی می کنند. در بین این گروه می توان به کارگران، دانشجویان و زنان اشاره کرد.
گروه دوم: این طیف، انشعابی از گروه اولند که در کنار بیان مطالبات مکتوب و شفاهی، سهم خود را هم برای سهیم شدن در قدرت، در کابینه آینده طلب می کنند. در این بین می توان به برخی اظهارنظرها و مصاحبه های زنان فعال در این رابطه اشاره کرد و مطرح کردن درخواست تعداد مشخصی وزیر یا معاون و مدیر را بعنوان شاهدی بر این مدعا آورد. البته سهم خواهی جغرافیایی یا قومیتی نیز در همین محدوده قابل اشاره است.
گروه سوم: طیف هایی هستند که بدون بیان مطالبات، به حیث اینکه در پیروزی روحانی سهیم بوده اند، سهم می خواهند. این گروه که البته کم هم نیستند و بسیار متنوعند، از ابزارهای مختلفی برای رسیدن به مقصود بهره می گیرند.
در بین این گروه، چهره هایی حضور دارند که با علم (یا بدون علم )به رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس و ... ، به این روزها، بعنوان کاندیدای رد صلاحیت شده برای گرفتن پست و مقام توجه داشتند و با همین منظور هم وارد صحنه انتخابات شدند.
دیگرانی هستند که از به کار گیری ابزار رسانه در مطرح کردن نام خود تحت عناوین گمانه زنی های مطبوعات حسن استفاده را می برند. کسانی که در این طرف و آن طرف وابستگان یا نیروهایی دارند که برای چنین روزهایی بسیار مفید فایده اند. حداقل فایده ،مطرح شدن اسامی شان در کنار اسامی احتمالی کابینه، معاونین وزرا یا مدیران بخش های مختلف است.
افرادی هم هستند که به منظور لابی کردن، به برگزاری مراسم دعا، شام و افطار با حضور چهره های مختلف، یا حضور در مجالسی که احتمال حضور روحانی می رود یا یکی از نزدیکان ستاد روحانی احتمال حضور دارند، تلاش می کنند.
گروه چهارم: جریان ها و افراد موجهی هستند که در پیروزی روحانی دخیل بودند و امروز اگر چه برای خود سهمی نمی خواهند ولی به طرح افراد مورد نظر برای برخی مناصب می پردازند.
گروه پنجم: آنهایی هستند که با تمام ابزار خود پشت سر کاندیدای دیگر بودند و تا شب قبل از انتخابات روحانی را به بدترین وجه ممکن مورد نقد و هتک قرار داده بودند، و امروز مدعی کابینه و سهیم شدن در سطوح مختلف قدرت هستند.
گروه ششم: افراد یا جریان های سیاسی که در پیروزی روحانی نقش موثری داشتند، ولی نه خود انتظاری دارند و نه او را در محضور و فشار خاصی قرار داده یا می دهند و دست او را برای انتخاب همراهانش باز گذاشته اند.
****
در کنار همه این گروه ها، البته روحانی و تیم مشاورین همراه وی مشغول آخرین رایزنی ها برای بستن اسامی کابینه یازدهم هستند و طبیعی است که بنا بر وعده هایی که داده شده، اصل بر حضور چهره های معتدل، شایسته و موفق است؛ چهره هایی که حضورشان در کابینه نماد و نشانه ای از ایران بزرگ با همه تنوع سیاسی، جنسیتی، قومی، مذهبی و طبقاتی باشد. کابینه ای که با اعلام شدن اسامی، همه اقشار و طیف های جامعه احساس همدلی با آن داشته باشند و یقین کنند کابینه، کابینه ای فراگیر و فراجناحی است که خواسته آنها را نیز نمایندگی می کند.
ضرورت دارد در این روزهای باقی مانده که فشار سهم خواهان بر روحانی رو به فزونی است، به گونه ای عمل نشود که احساس جامعه به این سمت سوق پیدا کند که رییس جمهور منتخب تحت فشار افراد یا جریان های سیاسی ناگزیر از گزینش افرادی شده است که مد نظرش نبوده است.
روزنامه اعتماد

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)