رای من به روحانی


فردا، من هم مثل ملیونها ایرانی دوستدار اعتبار گمشده کشورم، در پای صندوق رای حاضر می شوم و به روحانی رای می دهم
آنها که هنوز سخن از عدم شرکت می زنند، باز هم نسبت به بدنه اجتماعی و خواست عمومی بی توجهند.
تا دیر نشده، خوبست به تصمیم برسند
مردم تصمیم خود را برای شرکت گرفته اند

جمیله کدیور | لینک ثابت