نامگذاری برای سالی که گذشت

براي سالي كه گذشت چه نامي مي توان اتنخاب كرد؟

مرسوم است که معمولاسال جديد را نام گذاري مي كنند. البته تا آخر سال معلوم مي شود كه نام گذاري تا چه اندازه با واقعيت ها تناسب و تطبیق داشته و اصولا آن نامگذاری سنجیده بوده است.

يادم مي آيد در سالي كه به نام امام علي ناميده شده بود سعيد حجاريان ترور شد. ظریفی گفت اين سال، به سال ابن ملجم شباهت بيشتري داشت!

حال براي سال 88 جه نامي مي توان برگزيد؟

سوای تمام بحث های سیاسی و نام گذاریهای مرسوم که در ابتدای هر سال از زاویه ای خاص صورت می گیرد، به نظرم مي توان از زاويه اخلاق هم به موضوع نگريست. سال 88 سال بد اخلاقي در نوع اکمل آن بود. سالی که امید سبز مردم را به خزانی تبدیل کردند. هرچند که از دل آن جوانه های سبز رویید.سالي كه تا سالیان سال با حسرت و اندوه از آن ياد خواهد شد.


سالي كه يك جشن بزرگ ملي كه همان انتخابات 22 خرداد بود با بي درایتي و "هندسه" ای غیر مدبرانه تبديل به مجلس ماتم شد. سالی که با اعتماد مردم آغاز و با بی اعتمادی به پایان رسید.سالی که با شادی و نشاط شروع و با نگرانی و دلهره به آخر آمد.سالي كه مردم ما با راهييمايي 3 ميليوني 25 خرداد از خود منتهاي شكوه و آرامش را در نشان دادن اعتراض در تاريخ سياسي ایران رقم زدند؛ اعتراضی که نه تنها مورد توجه قرار نگرفت بلكه با ضرب و جرح و قتل همراه شد. سالی که شیرین شروع شد و تلخ به پایان رسید.

سالي كه بسیاری شهید و زخمی و جمع زیادی با ظن و گمان دستگير شدند و از بهار امید مردم تا بهار طبیعت در زندان ماندند و بسیاری از سرمایه های انقلاب و نزدیکان امام مورد هتک و بی حرمتی و بداخلاقی قرار گرفتند...

راستی بر آنچه گذشت چه نامي می توان نهاد؟

هميشه شنيده ايم و خوانده ایم كه فلسفه ديانت ما و هدف اصلي ييامبر اسلام تبيين و تحكيم مباني اخلاق بوده است.

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.

آنچه در این یک سال گذشت چه نسبتی با مكارم اخلاق داشت ؟

آیا سیاست در مفهوم خردمندانه اش همين است كه انجام شد؟

به عبارت ديگر با كدام ميزان و معيار بايست سال گذشته را سنجيد و نام گذاشت؟

از زمان ييروزي انقلاب بسيار گفته شد كه سيا ست ما عین دیانت ماست.

راستی این همه بداخلاقی در صحنه سیاست کشور نسبتی با دیانت داشت؟

در یک کلام آنچه گذشت نه نسبتی با اخلاق داشت و نه با دیانت. سیاستی بود با هندسه ای معوج که علیل بودن ذهن مهندسین خود را یک بار دیگر به نمایش گذاشت.

جرس

جمیله کدیور | لینک ثابت