تسلیت

چه زیبا زیست و چه با شکوه رفت
یادش گرامی در این ایام، که به حضورش بیش از همیشه نیاز بود
فقیهی که آگاه به زمان بود
مصالح ملتش را زودتر و بهتر از همه تشخیص داد
از گفتن نهراسید ، به بهای همه چیز
تا آخرین دم نگران حقوق تضییع شده مردم بود
بدون شک باید صاحب نظران بنشینند و دیدگاههای سیاسی، فقهی ایشان را تبیین کنند
چه آن زمان که در متن قدرت بود و چه آن زمان که در حاشیه قرار گرفت، از حق گفت و هزینه حق گویی اش را پرداخت
روحش شاد که آزاده زیست و آزاده رفت

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (0)