رسانه های" کذاب"

مدتهاست که دستم به قلم نرفته.نه اینکه نخوام،انگار قلم توی دستام یخ زده.قبلا ترها که هنوز کامپوتر نبود و با قلم می نوشتم، هر وقت اینجوری می شدم ، خودکار را که به دست می گرفتم، مطلب خودش می اومد. بعدا هم که مطالب را توی کامپیوتر تایپ می کردم، همین قدر که انگشت هام روی صفحه کامپیوتر حرکت می کرد، مطالب هم خودشون را توی ذهنم هماهنگ با انگشتان می کردند؛هماهنگی دست و ذهن. ولی این چند ماهه، بدجوری با هم ناهماهنگ شدن.
امروز خبرهای حضور آقای کروبی را توی نمایشگاه می خواندم و فیلم های حضورش را و شعارهای مردم حاضر در طرفداری ازش را می دیدم ومی شنیدیدم و بعد دروغ پردازی های رسانه های کذاب فارس و جهان و رجا و...البته در جامعه ای که دروغ به عادت ثانویه که نه، عادت اولیه سیاستمداران تبدیل شده، دروغپردازی رسانه هایش چندان حیرت انگیز نیست. به نظرم کم انگاری شعور مخاطب با چنین دروغپردازیهایی، تنها ریشه در عقب ماندگی فکری گویندگان دروغ وتنظیم کنندگان این اخبار , احساس ناامنی و ترس ازمردم و افرادی که دروغ علیه آنها جعل می شود، دارد و لاغیر.
این چند جمله را نوشتم که بگویم هر چه بیشتر می گذرد ، به رای و انتخاب وحمایتم از شیخ شجاع اصلاحات بیشتر ایمان می آورم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)