اعتراض

انتخابات ریاست جمهوری فرصت و مناسبتی است تا زنان کشورهمپای مردان ،چه در قامت کاندیدا و چه به عنوان شهروندان ایران، بتوانند مطالبات خویش را مطرح کنند. در این دوره نیز همچون چند دوره گذشته خانم هایی به عنوان کاندیدا وارد صحنه انتخابات شدند. گر چه با توجه به سابقه دوره های پیشین انتخابات و عملکرد سنتی شورای نگهبان انتظار می رفت که صلاحیت نامزدهای زن تایید نشود و بحث" رجل سیاسی" همچنان تفسیر ناشده و دوپهلو باقی بماند؛ لیکن در این دوره سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای سخن از امکان مشارکت و کاندیداتوری زنان در انتخابات به میان آورد و گامی به پیش نهاد و نور امیدی در دل زنان پدید آورد.
تایید صلاحیت نامزدهای زن که در میان آنان افرادی بودند که با داشتن سابقه نمایندگی مجلس و نیز بهره مند بودن از سابقه مدیریتی ممتازبودند، می توانست برای همیشه بحث مستمر رجل سیاسی و حصر آن برای مردان را پایان دهد.
شورای نگهبان با رد صلاحیت زنان نامزد، چنین فرصتی را از زنان کشور گرفت. ضرورت دارد در این باره توضیحی داده شود؛ که آیا رد صلاحیت زنان به اعتبار جنسیت آنان بوده است و یا این که صلاحیت زنان کاندیدا از حیث توانایی و تدبیر برای اداره کشور احراز نشده است. به نظر می رسد وقت آن است که شورای نگهبان تقسیر خود را از اصل 115 و واژه "رجل سیاسی مذهبی" قانون اساسی شفاف و سریع بیان کند.

جمیله کدیور
معاونت بانوان ستاد مهدی کروبی

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (42)