کارنامه کروبي در دوم خرداد

روزهاي مهم در کشورمان معمولا به اعتبار اهميت خود نامگذاري مي‌شوند. دوم خرداد نيز يکي از اين روزهاست که به اعتبار حماسه‌اي که مردم آفريدند، در تاريخ کشورمان جاودان ماند. دوم خرداد يک نقطه عطف براي حرکت مردم بود. نقطه عطفي که به اعتبار حضور مردم، پاياني براي نامرادي‌ها بود و آغازي براي شکفتن اميد. دوم خرداد تحقق اميد بود. مردم با حضور خود و با صداي بلند فرياد زدند که مي‌خواهيم و مي‌توانيم.
از سويي، اين پيام گويي به رمز در گوش مردم خوانده مي‌شد که تکليف انتخابات از پيش روشن است و جهت‌گيري مردم هم آشکار. در آن مرحله صداوسيما به هر دليلي نتوانست نقش رسانه ملي را ايفا کند. از طرف ديگر، شمارش و تعداد آرا در برخي استان‌ها حيرت‌انگيز بود. در استان لرستان تعداد آراي به صندوق ريخته شده بيشتر از آراي واجدين شرايط بود! به‌رغم تمامي‌ اين داستان‌ها و ماجراها حضور مردم به‌گونه‌اي بود که مثل رودخانه پرخروشي تمامي‌ کف‌ها، خدشه‌ها، شبهه‌سازي‌ها و ترفندها را پاک کرد و با خود برد.
ترديدي نيست که مردم به ويژه زنان، جوانان، نخبگان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نويسندگان در آفرينش دوم خرداد نقش درجه اولي داشتند. اما جهت‌گيري درست احزابي که بعدا به عنوان احزاب اصلاح‌طلب و جريان دوم خرداد معروف شدند، در آن مقطع بسيار بارز و موثر بود.
در ميان احزاب دوم خردادي کارگزاران تازه شکل گرفته بود، مجاهدين انقلاب دوره‌اي از رکود را پشت سر گذاشته بود و مشارکت هم حزبي بود که از دستاوردهاي دوم خرداد بود. در اين ميان مجمع روحانيون مبارز نقش محوري داشت. به عبارت ديگر مجمع روحانيون مبارز هسته مرکزي و کانون اصلاحات بود.
اين نکته گويي از شدت ظهور براي برخي پنهان مانده است که آقاي کروبي به عنوان دبير و موسس مجمع روحانيون مبارز؛ هم در تاسيس آن تشکل نقش درجه اول داشت و هم در حمايت از جناب آقاي خاتمي؛ که در حقيقت ايشان نامزد مجمع روحانيون مبارز بودند.
بنابراين، واکاوي جريان يا رخداد حماسي دوم خرداد، بدون توجه و تاکيد بر نقش مجمع روحانيون مبارز و بدون در نظر گرفتن نقش مديريت تاثيرگذار آقاي کروبي، رويکردي نارسا خواهد بود. اصطلاح شيخ اصلاحات که در ادبيات سياسي پس از دوم خرداد شکل گرفت، نشانه‌اي از توجه به همان واقعيت است.
با توجه به ريشه‌هاي دوم خرداد و کارنامه آقاي کروبي از دوم خرداد 1376 تا به امروز؛ مي‌توان گفت دوم خرداد استمرار و تحقق کامل خويش را با پيروزي آقاي کروبي در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري تضمين مي‌کند.مراقب باشيم که دوم خرداد در جايگاه حقيقي خويش تفسير گردد و مصادره به مطلوب نشود.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (4)