بيانيه‌اي براي دغدغه‌هاي مشترك

انتخابات دهم رياست جمهوري از جهات مختلفي متمايز از ساير انتخاب‌هاي گذشته است. يكي از مهمترين ويژگي‌هاي اين انتخابات «مطالبه محور» بودن آن است. به عبارت ديگر كانديداهاي رياست جمهوري در اين دوره با مطالبات متعددي از سوي اقشار، صنوف و گروه‌هاي مختلف مواجهند و بالتبع كانديدايي موفق خواهد بود كه بتواند برنامه‌هاي خود را با توجه به اين مطالبات در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني رئيس‌جمهور تدوين و تنظيم كند. «زنان» در اين دوره در بيان مطالبات خود خطاب به كانديداها پيشتاز بوده و سرمشق ساير اقشار و صنوفي بوده‌اند. از ماه‌ها قبل گروه‌هاي مختلف زنان با گرايش‌هاي متفاوت فكري و سياسي، ولي دغدغه‌هاي مشترك ذهني و عيني به تشريح مطالبات خود پرداخته‌اند و از دردهاي مشترك كه ناشي از تبعيض جنسيتي نهادينه شده در ساختار جامعه و خانواده است، سخن گفته‌اند. به بيان سخن نيز بسنده نكردند، مطالبات را مكتوب به نظر كانديداها رساندند. درخواست ملاقات با كانديداها براي تشريح بيشتر مطالبات كردند. برخي كانديداها به درخواست ملاقات‌ها پاسخ مثبت دادند و برخي نه. بعضي مطالبات مكتوب را خواندند و براي تنظيم برنامه‌هاي خود از اين مطالبات كه دامنه وسيعي را شامل مي‌شد، كمك گرفتند، بعضي نخوانده همان مباحث كلي دهه‌هاي قبل را تكرار و باز تكرار كردند. بيانيه رفع تبعيض جنسيتي عليه زنان كه روز گذشته توسط مهدي كروبي كانديداي اصلاح‌طلب منتشر گرديد، نقطه عطفي در بيان ديدگاه‌هاي كانديداهاي رياست جمهوري نسبت به زنان طي اين 10 دوره انتخابات رياست جمهوري است. بيانيه‌اي كه سعي كرده با توجه به مطالبات فراگير قشرهاي مختلف دختران و زنان هم نگاه و منظر خود را نسبت به آنان تبيين نمايد و هم نقشه راه دولت آينده خود را در رابطه با موضوع زنان تشريح كند. اين بيانيه دغدغه‌هاي مشترك زنان و دختران را در زمينه‌هاي مختلف مورد اشاره قرار داده، هم از وزارت و سفارت ‌زنان سخن گفته و هم از زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار هم ديدگاه خود را نسبت به زنان خانه‌دار بيان كرده و هم برحقوق زنان دگرانديشي كه همچون ديگران نمي‌انديشند تاكيد نموده است.
اعتماد ملي

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (11)