برگ برنده كروبي

با انتخاب كرباسچي مي‌توان انتظار داشت كه ستاد انتخاباتي آقاي كروبي كار اصلي خود را شروع كند.
تا به حال درباره اشخاص بسيار سخن گفته شده؛ بحث <مي‌آيد> و <نمي‌آيد>ها هم تمام شده؛ اگر تا پيش از اين از <يا> صحبت مي‌شد، ديگر حالا‌ نوبت <با> شده است.
از اين به بعد بايد انتظار داشت: 1- درباره مهم‌ترين مسائل روز كشور كانديداها چه نظر و موضعگيري‌اي دارند. تا به حال درباره چهار موضوع مهم كشور فقط آقاي كروبي موضعگيري كرده‌اند؛ مسائل مهمي همچون دخالت نظاميان در امر انتخابات، بودجه كشور، بازداشت دانشجويان، و سرانجام برخورد با درويشان گنابادي. ديگر كانديداها در اين موارد با سكوت، فقط نظاره كرده‌اند.
2- بايد انتظار داشت كه به مرور برنامه كانديداها و خط‌مشي آنها به شكل مدون و نهايي منتشر شود. سخنراني و اظهارنظر خوب است اما سخن خوب هيچ‌گاه جاي برنامه مدون و منسجم را نمي‌گيرد.
3- پيش از اين هم اشاره كردم كه وجود سه صدا در جبهه اصلا‌حات، اگر با تخريب پايين‌دستي‌ها آسيب نبيند، عملا‌ ذهنيت جامعه را متوجه اصلا‌ح‌طلبان كرده است. به‌ويژه آنكه در جبهه اصولگرايان كانديدايي كه از نظر سابقه و شخصيت و وجهه ملي متناسب و هم‌وزن اصلا‌ح‌طلبان باشد تا به حال اعلا‌م حضور نكرده است.
4- ترديدي نيست كه اهل فرهنگ، اهل اقتصاد و كساني كه به مباحث سياسي در حوزه داخلي اشراف و توجه دارند به دشواري مي‌توانند ادامه وضع موجود را تاييد كنند. اين نگرش و رويكرد سرمايه مهمي براي اصلا‌ح‌طلبان است كه بتوانند با وحدت نظر از آن به درستي استفاده كنند.
5- در چنين فضايي به نظر مي‌رسد فعاليت‌هاي انتخاباتي بايد از سطح به عمق گرايش يابد. به جاي خبرهاي انتخاباتي به مردم اطلا‌عات، تحليل و برنامه ارائه شود. براي چنين رويكردي نبايد زمان را از دست داد.
6- كروبي با انتخاب شايسته خود براي هدايت ستاد انتخاباتي‌اش، يك بار ديگر تدبير و درايت خود را به‌عنوان يك برگ برنده جديد به افكار عمومي در انتظار نمايان كرد.
7- در پايان به صراحت مي‌گويم كه اصلا‌حات به دليل تماميت‌طلبي بعضي گروه‌ها و افراد آسيب جدي ديد. آنان كه برخي را متهم به سوراخ كردن كشتي اصلا‌حات مي‌كردند، كاش به اين پرسش اساسي جواب مي‌دادند كه چه كساني كشتي <اميد> مردم را به گل نشاندند؟
اعتماد ملي

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (18)