مكتوب

انگار همين ديروز بود.به زهرا گفتم براي سايت طرحي نو در انداز. و زهرا فرداي آن روز طرح اوليه مكتوب را برايم به تصوير كشيد. با چند نفر از دوستانش هم كه با كارهاي فني راه اندازي سايت آشنا بودند، صحبت كرد و كليد مكتوب زده شد و به سرعت كارها پيش رفت تا به همچو روزي رسيد.از آن روزي كه زهرا گوشه هاي كاغذي را سوزاند تا طرحي اوليه براي مكتوبي باشد كه هرگز نمي سوزد، چهار سال مي گذرد. در اين چهار سال سعي كرديم با مخاطب بدون پرده هايي كه برايمان ساخته بودند، سخن بگوييم. بدون اغراق سايت داشتن و فعال بودن مثل يك كار تمام وقت مي ماند. من، كمتر و همسرم، بيشتر تمام تلاش مان بر اين بوده كه اين چراغ روشن بماند و اين مقدور نبود مگر با راهنمايي و لطف و صفاي تمام شما. چه آنهايي كه از ابتدا با ما همراه شدند و در اين 4 سال ما را به ادامه كار تشويق كردند و چه آنها كه در ادامه مسير به ما پيوستند.
در ذهنم طرح هاي زيادي براي تكميل مكتوب داشته و دارم كه كمبود وقت حتي اجازه سرزدن هر از چند گاه به مكتوب را هم از من مي گيرد. اينها همه را گفتم كه بدانيد مكتوب جاي پردازش فراوان دارد و اين بماند براي وقتي ديگر...

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (22)