دکترای آکسفورد

مدرک دکترای وزیر کشور اسباب بگو مگو شده است. وزیر کشور مدعی ست که از یکی از معتبرترین دانشگاه های دنیا دکترا گرفته است. به قول علما هنیئا له! اما اگر این ادعا درست نباشد می توان پیش بینی کرد که وزیر کشور دچار مشکل بزرگی شده است. البته خود کرده را تدبیر نیست. این تعبیر رییس جمهور محترم هم که فرموده اند این ورق پاره ها ارزشی ندارد؛ از اهمیت موضوع نمی کاهد.
تازگی اعلام شد که این دکترا افتخاری ست. دکترای افتخاری در حقوق اساسی. خوشبختانه مدرک دکترا امروز بین رسانه ها پخش شده و باید از وزیر کشور ممنون بود. اما اگر بررسی ها نشان داد که این مدرک بی اعتبار و جعلی ست چه باید کرد؟
چنان که می دانیم مدرک دکترای افتخاری را معمولا به اشخاصی می دهند که در زمینه های علمی گام های بلندی برداشته اند و یا در سطح روسای جمهور چنین مدرکی اعطا می شود. آقای کردان که نه شخصیت علمی بوده و هستند ونه از مدیران طراز اول بوده اند؛ به چه مناسبت دکترای افتخاری نصیب ایشان شده است؟
چه طور ممکن است کسی که از خواندن وفهم یک صفحه متن حقوقی به زبان انگلیسی عاجز است دکترای حقوق اساسی از آکسفورد بگیرد. گفته شده است که ایشان رساله ای در باب تعلیم و تربیت در اسلام نوشته اند؛ چنان رساله ای چه نسبتی با حقوق اساسی دارد؟
وزیر کشور امانت دار مردم در انتخابات است. اگر با مدرک جعلی و دروغ بنیان کارش نهاده شود. فردای انتخابات چه خواهیم کرد؟
باید قدردان رییس مرکز پژوهش های مجلس باشیم که این موضوع را پیگیری می کند اما چرا وزارت علوم که مرجع تشخیص صلاحیت مدارک تحصیلی خارج از کشورست ساکت است؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (25)