مبعث رسول گرامی اسلام

مبعث رسول گرامی اسلام را تبریک می گویم. گویی بیش از همیشه ی تاریخ نیازمند او هستیم. او دین و ایمان را مبتنی بر عشق و عقل معرفی می کرد. اسلام او اسلام زندگی بود؛ سرشار از رحمت و حقیقت و مهر. .
او با خشونت و قساوت جاهلی مبارزه کرد و چراغ فطرت دینی را بر افروخت. ما در جهانی به سر می بریم که چهره دین با تندی و خشونت و قساوت آلوده شده است. تنها راه نجات ما همان است که یک بار دیگر به پیام او گوش جان بسپریم و از دین به عنوان وسیله ای برای توجیه فدرت و فساوت و جهالت استفاده نکنیم. شعار پیامبر ما خواندن و اندیشیدن بود، نه خرافه و عصبیت.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (8)