کتاب

امسال هم امید ایرانیان در نمایشگاه کتاب حضور ندارد.
دوستانی تماس می گیرند و جویای کتابهای امید ایرانیان می شوند.
به سایت امید ایرانیان به آدرسhttp://www.omid-iranian.ir مراجعه کنید و قیمت کتابهایی که متمایل به خرید آنها هستید، به شماره حساب 153/8574 بانک مسکن شعبه بهار شمالی ، انتشارات امید ایرانیان واریز و کپی رسید بانکی را به همراه آدرس و شماره تماس خود به آدرس تهران ،صندوق پستی 6547-19395
انتشارات امید ایرانیان ارسال نمایید. در اسرع وقت کتابها به آدرستان ارسال خواهد شد.
قیمت برخی کتابهای درخواستی دوستان به شرح زیر است:
میناگران:2000 تومان
مسیحیت و اسلام:3100 تومان
بهشت خاکستری،2400 تومان
سهراب کشان:1400 تومان
هفت خوان بزرگمهر:1600 تومان
برف:1800 تومان
چه طور می شه یه ستاره چید؟:2600 تومان
رویاهای زنانه در دنیای مردانه:2100 تومان
والیان و استانداران فارس(جلد اول 7500 تومان)
والیان و استانداران فارس(جلد دوم):9000 تومان
کمیسیون اصل 90(3 جلد )12500 تومان
هدف:3000تومان
مهارت ارتباط با مردم:800 تومان
لاهوت:1700 تومان
سیمرغ:1400 تومان
و...
با توجه به محدود بودن تعداد برخی کتابها، در صورتی که دوستان در خواست کننده بیش از تعداد موجود کتاب مورد نظربود، هزینه ارسالی کتاب عودت داده خواهد شد.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (9)