دروغ سیزده و تکراری ها

سال 87 هم مثل سالهای قبل با همان موضوعات همیشگی تکراری شروع شد.هر چند زندگی درلحظه در جریان است، ولی سیاست های تکراری، حرفهای تکراری، عوام فریبی های تکراری، دروغ های تکراری و حافظه های ضعیف کوتاه مدت و بلند مدت عوام الناس و سیاسیون که انگار با کور رنگی همراه شده، هیچ تناسبی با بهارو جریان سبز زندگی ندارد.
سال 87 با تایید انتخاباتی شبهه برانگیز شروع شد.اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از فضای فاجعه آمیز حاکم بر نشر به وزیر نامه نوشت. تعطیلی چند نشریه در همان روزهای اول بهار باز هم تکرار شد .خدیجه مقدم فعال زنان بازداشت شد. جشن هسته ای برگزار شد. درحالیکه گرانی کمر مردم را شکسته و رمقی برای شرکت در جشن هسته ای نمانده، تغییرات کابینه ادامه دارد .تغییراتی که حتی سخنگوی دولت هم از آنها بی خبراست. وقتی هیچ چیز تغییر نمی کند،معلوم نیست این همه تغییر چرا اتفاق می افتد؟ جنگ قدرت ادامه دارد و فعلا کرسی ریاست مجلس موضوع نزاع است. دروغ سیزده گفتمان غالب همه شده و وارد ادبیات سیاسی کشور شده است، از مردم عادی تا دولتمردان همه دروغ سیزده می گویند و معلوم نمی شود چه کسی راست می گوید.خوشمزه اینکه در گذشته دروغ سیزده مخصوص روز سیزده فروردین بود، امروزه تبدیل به ادبیات حاکم همه شده ...غیر از این آخری همه موارد تکراری بود؛ نبود؟

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (6)