بهاران خجسته باد

در بهاران کی شود سر سبز سنگ
خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ
سالها تو سنگ بودی دلخراش
آزمون را یک زمانی خاک باش
دلی شاد، بهاری و سبز برایتان آزرو می کنم

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (19)