امام حسین(ع) و اصلاح دین

در زمانه ای که دین لباسی شده بود برای پوشاندن ستم
در روزگاری که دین ابزاری شده یود برای تیز کردن تیغ استبداد
در جامعه ای که دین امکانی شده بود برای فریب مردم
امام حسین(ع) با خون خود این رابطه را قطع کرد و با پیامی یه یاد ماندنی برای همیشه تاریخ ،گفت:
انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی ارید الی امر بالمعروف و نهی المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی ین ابیطالب(ع)
-----------
عزاداری هایتان مقبول حق

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (1)