دوست مي دارم...

دوست مي دارم تو را نجوا كنم
الله الله گويمت ، آنجا شوم
دوست مي دارم كنار خانه ات
بي خود از خود گردم و شيدا شوم
از تمام خلق رو پنهان كنم
روي زيبايت ببينم ،آن شوم
ذره ذره خاك درگاهت شوم
آشناي سينه چاكانت شوم
دوست مي دارم به سان كودكي
دامنت گيرم، مسيحا سان شوم
دوست مي دارم براي لحظه اي
در كنارت ساحل دريا شوم
دوست مي دارم در اين دنيا دمي
يك نظر كوتاه بر ما افكني
عاشقانه در سرايت جان دهم
آن دمي كو تو نظر بر ما كني
--------
پيشاپيش عيد سعيد قربان را به همه تبريك مي گويم.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (11)