خواب و سیاست !

سخنان آیه الله جنتی در نماز جمعه تهران موجب بحث ، نقد و نظر شده است. هم عالمان دین و هم دیگران ، از صاحب نظران سیاسی و مطبوعاتی و حزبی در این باره سخن گفته اند و نقد و نظر خود را شفاف اعلام کرده اند.

با دوستی در رابطه با سخنان خطیب جمعه صحبت می کردم که باید سخنان خطیب نماز جمعه نشانی از عدالت باشد و معیلری برای ارجاع صاحبان نظر.دوست مورد اشاره که خود در سیاست و غیر آن دستی دارد، کاملا موافق آیه الله جنتی بود و می گفت : اتفاقا خواب یکی از مهمترین مبانی تحلیل سیاسی است و حتی کتاب تحلیل سیاسی استاد محترمی را که از سیاسیون با سابقه است که تازگی هم دکتر شده ، نشانم داد که ایشان هم نوشته بود خواب یکی از مبانی تفسیر و تحلیل سیاسی است.شاهد مثال هم آورد که یوسف با تعبیر خواب حکومت را به چنگ آورد و بر اساس خواب هم اداره کرد.دو جور گاو که بیشتر به خواب ندیده بود. همان شد امکان تفسیر خواب او و فهم هفت سال خشکسالی و هفت سال ترسالی..

حال آیت الله جنتی هم بر اساس خواب تفسیر سیاسی کرده اند و انتخابات ریاست جمهوری را تحلیل نموده اند.در پاسخ به آن دوست و دیگرانی که چنین نظری دارند،چند نکته به نظرم رسید:

1-: یوسف پیامبر بود و خداوند به او تفسیر و تاویل خواب را آموخته بود.کسانی که این روزها خواب می بینند، اولا از آنها خواب های متفاوت و متضادی روایت می شود که طبیعی هم هست هر کس متناسب با روحیه و روان خویش خواب ببیند.

2-: خوابگزاران نه پیامبرند و نه عالم به تاویل خواب.مردمی هستند از جنس همین آدمهایی که همه روزه آنها را می بینیم.

3-: قرآن مجید هیچگاه ما را به" خواب مداری" و تمسک به خواب در تفسیر امور فرا نخوانده است.همه دعوت قرآن به تفکر و تعقل و عبرت از تاریخ است..

4-: فرض کنیم در دوره آینده انتخابات آقای احمدی نژاد رای نیاورد. در آن صورت تکلیف این خواب ها و صحبت ها چه می شود؟

5-: نماز جمعه محلی است که هم کسانی که به آقای احمدی نژاد رای داده اند به نماز می آیند و هم آن هایی که به دیگری رای داده اند. خطیب جمعه می بایست به موقعیت نماز و شان خطیب توجه کند تا تریبون نماز جمعه صبغه حزبی پیدا نکند.

6-:شاید اگر برای امامت جمعه نیز محدودیت سن و سال، یا محدودیت سالهای امامت جمعه ، و یا بررسی و تطبیق عملکرد آنان با ویِِِِِِِِِِِِِزگی هایی که امام جمعه باید داشته باشد توسط نهادهای مرجع مورد توجه قرار می گرفت ، هر از چندگاه با جنین اظهارنظرهایی"خواب محورانه" مواجه نمی شدیم..


جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (5)