ماهان آمد

ماهان آمد.
ماهان با بهار آمد.
ماهان با عطر شکوفه های سیب
سوار بر اسب خاطره ها.
با ترانه عشق
سبز و پر امید
به خانه ما آمد
***
ماهان ، با عطر گل مریم
با نسیم
سرخوشانه و شیرین
با سلام آمد

***
وقتی ماهان می آمد،
بنفشه و نرگس وآلاله می رقصید
***
و ما از شوق خندیدیم
و با فرخندگی تولد ماهان ،به استقبال سال 86 می رویم

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (14)