غلظت سیاست


به نظر می رسد که سیاست و سیاسی دیدن مسائل، فضا را برهمه چیز تنگ کرده است.در چنین فضایی، شناخت واقعیت بسیار دشوار است؛ چون به جای این که واقعیت ها را در مقیاس و اندازه خود ببینیم، کاریکاتوری از واقعیت را شاهدیم. به عنوان مثال وقتی پنجاه نفر از اقتصاددانان مطرح کشور در خرداد ماه نسبت به مشی اقتصادی دولت ، انتقاد می کنند، بی درنگ به عنوان کسانی که وابسته به جریان های سیاسی هستند، معرفی می شوند.
این غلظت فضای سیاسی، در فهم مسائل خارجی نیز تاثیر گذاشته است.انگار، نگاه ما بیشتر بر مسائل سیاسی متمرکز است، تا جنبه های دیگر.
نگریستن به محیط پیرامون از منظر سیاست و با عینک سیاسی ، موجب شده که بسیاری از واقعیت های پیرامون را نبینیم. از این رو تصور نمی کنم سخنرانی شیخ محمد، حاکم و نخست وزیردبی درروز سوم فوریه (14 بهمن) درجمع 2000 نفر از صاحبان صنایع و تجارت و مدیران تبیین برنامه استراتژیک دبی، چندان در محافل داخلی مورد توجه قرار گیرد.
در این سخنرانی اعداد و ارقامی مطرح و از ادبیاتی برای بیان نظرات خود بهره گرفته شده ، که قابل تامل وعبرت انگیز است.
به اعداد و ارقام توجه کنید:
در سال 2000 وقتی برنامه استراتژیک دبی تا سال 2010 مطرح می شود، قرار بوده است درآمد داخلی دبی در 2005 به 31 میلیارد دلار و درآمد سرانه هم به 23 هزار دلار برسد. دبی در سال 2006 از این هدف جلو زده است. به تعبیر نخست وزیر دبی در مسابقه با زمان ، از زمان جلو زده اند.
رقم مهمتر سهم نفت در اقتصاد دبی است، که به رقم 3 در صد رسیده است. رقمی که کاهش در آمد های نفتی، دیگر نمی تواند اقتصاد این کشور را تحت تاثیر فرار دهد.
تا سال 2015 هم قرار است دبی به درآمد داخلی 108 میلیارد دلار و در آمد سرانه 44 هزاردلار برسد.
تاسیس شهر اینترنتی؛ شهر اطلاعاتی؛ شهرمالی...گام های بلندی است که همسایه جنوبی ما برداشته است؛ با رشد اقتصادی 11 در صد.
به نظرم خوبست هر از چند گاه نیم نگاهی هم به این اتفاق های مهم اقتصادی در منطقه داشت.
توسعه دبی از بعدی با ایران نیز ارتباط پیدا می کند. اگر در دهه های گذشته فقط کارگران ساده از جنوب ایران به دبی می رفتند، در دو دهه اخیر شاهد کوچ سرمایه و نیروهای متخصص و مجرب به دبی هستیم.
سرمایه و نیروی متخصص وقتی در یک محیط مناسب قرار می گیرد، می شود توسعه و مسابقه با زمان.
دبی منابع درآمد اقتصادی خود را متنوع کرده است. توریسم یکی از منابع مهم درآمد دبی شده است. تنوع منابع ، مجال دادن به بخش خصوصی ،ایجاد فضای امن برای کار نیروهای متخصص و جذب سرمایه، تجربه موفقی است که نتایج خود را نشان داده است.
خوبست نسبت به توسعه کشورهای همسایه توجه لازم را داشته باشیم، ونسبت به فاصله اقتصادی و صنعتی و درآمد مردم خود با کشورهای هم جواربیشتر تامل کنیم.


جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (14)