کوتاه و گویا

، داستایفسکی، در یادداشت های روزانه ی یک نویسنده، به گونه ی ظریفی این ضرب المثل ترکی ، که به نظرم ریشه ای تاریخی دارد را می آورد:
"اگر به عزم رسیدن به مقصدی به راه افتادی ، اگر در ضمن راه بایستی و به هر سگی که به تو پارس می کند سنگی بیندازی، ،هرگز به مقصد نمی رسی."
آنگاه در زندگی خود نیز از این منش و روش پیروی می کند.

جمیله کدیور | لینک ثابت | نظر (7)