مشکل فنی

جند روزی به دلیل برخی مشکلات فنی امکان دسترسی به مکتوب وجود نداشت.خوشبختانه مشکل با همکاری قسمت فنی سایت مرتفع شد.امیدواریم که در آینده با مشکلاتی ازین دست بخصوص در ایام تعطیل مواجه نشویم.از دوستانی هم که پی گیر و جویای مشکل بودند،سپاسگزاریم.

جمیله کدیور | لینک ثابت